Karta pobytu członków rodziny obywatela UEdrukuj

Jeżeli pobyt na terytorium Polski obywatela kraju członkowskiego UE innego niż Polska wraz z członkiem jego rodziny trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek jego rodziny ma obowiązek uzyskać w Polsce kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rodziny ma ważną wizę wydaną na okres dłuższy niż 3 miesiące – ma on również obowiązek wnioskować o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE, jeżeli planowany pobyt w Polsce jest dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce osobiście, nie później jednak niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE dostępny jest tutaj

Do wniosku należy dołączyć:

  1. 1 kserokopie dokumentu podróży cudzoziemca;
  2. 5 aktualnych kolorowych fotografii – wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj
  3. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa w Polsce;
  4. dokument potwierdzający legalny wjazd do Polski;
  5. małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  6. zstępny (dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska,
  7. wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska;
  8. dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce;
  9. dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających do pokrycie kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej.

Dołączone do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Karta pobytu cudzoziemca–członka rodziny obywatela UE jest wydawana bezpłatnie.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku, gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE w Polsce, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat - dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE w Polsce.

Uwaga! W przypadku, gdy cudzoziemiec-członek rodziny obywatela UE jest jego małżonkiem, urząd wojewódzki, przed wydaniem karty pobytu członka rodziny obywatela UE weryfikuje prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu małżonkowie mogą być wzywani na rozmowę z urzędnikiem w celu weryfikacji, czy ślub nie jest fikcyjny. 

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję negatywną do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Facebook