Jesteś na:

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubudrukuj

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)

W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) Kierownikowi USC należy złożyć następujące dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

2. Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.

3. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument poświadczający ich aktualny stan cywilny:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli rozwód nastąpił zagranicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP. W przypadku gdyby było wymagane uznanie powyższego wyroku za skuteczny na obszarze RP, należy również dołączyć stosowne prawomocne postanowienie Sądu. Osoby, które rozwiodły się na obszarze Unii Europejskiej, są zobowiązane dołączyć zaświadczenie wraz z urzędowym tłumaczeniem wydane przez organ orzekający zgodnie z załącznikiem do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)

4. Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia).

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca.

Postępowanie nieprocesowe oznacza, że takie postępowanie nie jest związane z procedurą rozpoczęcia sprawy w sądzie. Aby uzyskać postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaznaczonego wyżej dokumentu, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z prośbą o wydanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do USC. We wniosku należy zaznaczyć powody, dla których osoba nie może uzyskać danego dokumentu w swoim kraju.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia, w wysokości 84 zł.

Ślub konkordatowy

W przypadku zawarcia ślubu konkordatowego należy złożyć w świątyni dokumenty, wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. metryka chrztu, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej, etc.), a także zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Do uzyskania danego zaświadczenia należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron i złożyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty tożsamość ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;
 • Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP;
 • osoba rozwiedziona odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli rozwód nastąpił zagranicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP. W przypadku, gdyby było wymagane uznanie powyższego wyroku za skuteczny na obszarze RP należy również dołączyć stosowne prawomocne postanowienie Sądu. Osoby, które rozwiodły się na obszarze Unii Europejskiej, są zobowiązane dołączyć zaświadczenie wraz z urzędowym tłumaczeniem wydane przez organ orzekający zgodnie z załącznikiem do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
 • wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu współmałżonka;
 • Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca;
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, który sporządzi akt małżeństwa, w wysokości 84 zł

W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest dostarczyć wypełnione i podpisane przez niego, państwa młodych i świadków zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem osobistym.

Facebook