bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014)

CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014)In ra

Nếu người nước ngoài đang ở  Ba Lan trên cơ sở thị thực và muốn duy trì một cách hợp pháp ở lại sau khi thời gian thi thực hết hạn , họ có quyền ở lại ở Ba Lan trên cơ sở của thị thực đó,thì họ phải đặt đơn xin giấy phép cư trú có thời hạn ->
Thông tin liên quan đến sự khác biệt giữa thị thực còn giá trị  và thời gian cư trú, trên cơ sở thị thực mà người nước ngoài đủ điều kiện giải quyết có sẵn ở đây 

 

Gia hạn thị thực tại Ba Lan chỉ có thể được trong những trường hợp đặc biệt.

Gia hạn thị thực Schengen-bắt buộc

Thời gian giá trị của visa đã cho, hoặc thời gian cư trú bằng thị thực này có thể được kéo dài  nếu người sở hữu thị thực đó có thể chứng minh do trường hợp không lường trước được hoặc vì lý do nhân đạo không thể rời khỏi lãnh thổ của các nước thành viên trước khi thị thực hết hạn hoặc trước khi kết thúc thời hạn có quyền lưu trú bằng thị thực.

Thông tin liên quan đến sự khác biệt giữa giá trị của thị thực và thời gian cư trú,  mà người nước ngoài có quyền trên cơ sở thị thực có sẵn ở đây

Gia hạn thị thực Schengen- chiếu cố

Thời gian giá trị của thị thực cấp, hoặc thời gian lưu trú bằng thị thực này có thể được gia hạn nếu người có thị thực đó có thể chứng minh phải ở lại vì lý do quan trọng của bản thân, phải chứng minh cho sự cần thiết phải gia hạn thị thực hoặc thời gian lưu trú bằng thị thực này.


Thông tin liên quan đến sự khác biệt giữa giá trị của thị thực và thời gian cư trú,  mà người nước ngoài có quyền trên cơ sở thị thực có sẵn ở đây

Gia hạn thị thực nội địa Ba Lan

Người nước ngoài ở Ba Lan,có thể gia hạn thị thực nội địa Ba lan hoặc thời gian cư trú bằng thị thực đó, nếu họ đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

  1. vì lý do quan trọng công việc ,cá nhân, hoặc vì lý do nhân đạo mà họ không thể rời khỏi Ba Lan trước khi hết thời hạn của thị thực nội địa Ba Lan hoặc trước khi kết thúc hạn cư trú bằng thị thực cho phép .

 

       Thông tin liên quan đến sự khác biệt giữa giá trị của thị thực và thời gian cư trú,

       mà người nước ngoài có quyền trên cơ sở thị thực có sẵn ở đây 

 2. sảy ra một sự kiện mà vì đó cần phải kéo dài thị thực, sảy ra ngoài ý muốn của

      người nước ngoài và không lường trước được trong ngày xin cấp thị thực nội địa

      Ba Lan ;
3.   hoàn cảnh sự việc cho thấy rằng mục đích lưu trú lại của người nước ngoài trên

      lãnh thổ Ba Lan là đúng như khai báo;
4.   không có trường hợp mà từ nguyên nhân đó từ chối thị thực nội địa Ba lan, các

      trường hợp được liệt kê ở đây

Thị thực nội địa Ba Lan hoặc thời gian cư trú bằng thị thực này có thể được gia hạn khi người nước ngoài nằm trong bệnh viện, và tình trạng sức khỏe không có khả năng rời khỏi Ba Lan. Người nước ngoài sẽ có thể ở lại Ba Lan cho đến khi mà sức khỏe cho phép rời khỏi lãnh thổ.

Thị thực nội địa Ba Lan có thể được gia hạn một lần.

Các giấy tờ cần thiết

Đơn xin đặt tại ủy ban tỉnh văn phòng về người nước ngoài , nơi người nước ngoài đang cư trú ở Ba Lan. Địa chỉ văn phòng có thể được tìm thấy ở đây 

Để xin gia hạn  thị thực phải nộp các tài liệu sau đây:

 

1. phải viết đơn -  mẫu đơn có sẵn ở đây
2. một ảnh mới  chụp - hướng dẫn chụp ảnh có sẵn ở đây
3. hộ chiếu hợp lệ

Chú ý: Người nước ngoài xin gia hạn thị thực phải có hộ chiếu, và hộ chiếu phải có các tiêu chuẩn sau đây:
         a. thời hạn giá trị hộ chiếu không được kết thúc sớm hơn 3 tháng trước khi hết hạn

             giá trị của thị thực được yêu cầu ;
         b. hộ chiếu phải có ít nhất hai trang trống;
         c. hộ chiếu được cấp trong 10 năm qua.

4. những tài liệu xác nhận:
         a. mục đích lưu trú và sự cần thiết phải gia hạn thị thực;
         b. có bảo hiểm y tế - yêu cầu về bảo hiểm y tế có sẵn ở đây
         c. trong trường hợp gia hạn thị thực Schengen - bảo hiểm y tế du lịch  - yêu cầu

             bảo hiểm y tế trong trường hợp thị thực Schengen có sẵn ở đây
         d. có các nguồn lực tài chính để trang trải chi phí tại Ba Lan;
         e. các trường hợp khác đã khai trong đơn (ví dụ như giấy chứng nhận từ bệnh viện

             là đang nằm bệnh viện, những giấy chứng nhận khác xác nhận các trường hợp).
5. giấy chứng nhận đăng ký tạm trú - đăng ký tạm trú là gì?
6. phiếu đã trả lệ phí.

 

Trong quá trình giải quyết Văn phòng tỉnh có thể yêu cầu người nước ngoài trực tiếp đến văn phòng và trình các tài liệu bổ sung xác nhận tình trạng khai báo.

Lệ phí

Thị thực Schengen :
Nếu bạn được đáp ứng các điều kiện để gia hạn thị thực Schengen-bắt buộc,gia hạn thị thực miễn phí.

Lệ phí cho gia hạn cho thị thực Schengen- chiếu cố là tương đương với 30 euro (chuyển đổi đồng euro sang đồng złoty  sẽ được theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vào ngày trước ngày nộp đơn).

Thị thực nội địa Ba Lan:
Lệ phí gia hạn thị thực nội địa Ba Lan là 406 zł.
Lệ phí này không được hoàn trả trong trường hợp bị từ chối.

Các chi phí này có thể được trả tại thủ quỹ ủy ban,nơi bạn đang đặt đơn xin thị thực,có thể trả qua tài khoản. Thông tin về số tài khoản có thể được lấy từ văn phòng ủy ban.

Khi nào phải xin gia hạn thị thực?

Người nước ngoài muốn kéo dài lưu trú trên cơ sở thị thực phải nộp đơn xin gia hạn thị thực ít nhất 3 ngày trước khi hết hạn của thời gian lưu trú ghi trong thị thực.

Trong trường hợp gia hạn thị thực Schengen bắt buộc hay nếu người nước ngoài đang nằm trong bệnh viện, đơn có thể được nộp vào ngày cuối cùng của hạn thị thực Schengen  hoặc thị thực nội địa Ba Lan.

Đơn xin gia hạn thị thực nộp sau thời hạn sẽ không được xem xét. Như vậy, người nước ngoài  ở Ba Lan bất hợp pháp.

Nếu đặt đơn đúng thời hạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ đóng dấu vào hộ chiếu hoặc giấy thông hành để khẳng định rằng đã nộp đơn xin gia hạn thị thực.

Thời gian giải quyết thị thực

Tối thiểu là 7 ngày nhưng không muộn hơn trong vòng một tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hoàn chỉnh. Trong trường hợp đặc biệt có thể phải giải quyết đến 2 tháng kể từ ngày xét duyệt

Phương thức kháng cáo

Từ quyết định có thể được kháng cáo lên Giám đốc Cục Ngoại kiều tại Vasava, thông qua Tỉnh Trưởng nơi cư trú của người nước ngoài.
Đơn kháng cáo  bằng văn bản phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Facebook