bạn đang ở:

Cơ sở pháp lýIn ra

1. Bộ luật ban hành ngày 02 tháng 07 năm 2004 về tự do hoạt động kinh tế , Tạp chí Luật 2004 số 173 , mục 1807.

2. Quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc kiểm tra của các sĩ quan biên phòng tính hợp pháp làm việc , hoạt động kinh doanh và  công việc cụ thể của người nước ngoài  , Tạp chí 2009 số 36, mục 284

Trang web :
1.  https://prod.ceidg.gov.pl
2.  http://zielonalinia.gov.pl
3.  www.paiz.gov.pl

CHÚ Ý: Trang web này có tính chất thông tin và vì bản chất phức tạp của các thủ tục cho việc kinh doanh , trước khi thành lập hoạt động kinh doanh , nên sử dụng dịch vụ của các tổ chức chuyên ngành trong lĩnh vực này (ví dụ , các công ty luật )

Facebook