Jesteś na:
Strona główna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościądrukuj

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną (co to jest osobowość prawna?).

 Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 Założyć spółkę może jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (na przykład, spółki cywilne) (co to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna?).

 Procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy:

  • sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego (przed notariuszem w Polsce),
  • wpłacić cały kapitał zakładowy przed jej rejestracją (minimalny kapitał zakładowy stanowi 5 000 PLN; wnoszenie wkładów pieniężnych odbywa się przez wpłatę na rachunek bankowy spółki),
  • powołać organy spółki (np. dyrektora, prezesa),
  • zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (co to jest KRS?).

Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników:

  • KRS-WE - dotyczacy wspólników spółki,
  • KRS-WM - z danymi o przedmiocie działalności spółki, oraz
  • KRS-WK - o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

Z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną.

Podatki

Spółka jest opodatkowana podatkiem CIT (podatek dochodowy dla osób prawnych)

 Zobowiązania przedsiębiorców

 Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki,  ponoszą ryzyko do wysokości wkładów wniesionych do spółki.

 Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się czy w stosunku do danego państwa nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić. 

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce nielegalnie nie może zakładać i prowadzić działalności gospodarczej.

Facebook