Jesteś na:
Strona główna Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjnadrukuj

Spółka komandytowo-akcyjna jest przeznaczona do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmę (oznacza to, że nazwa spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko lub firmę [nazwę] jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa-akcyjna"). Spółki komandytowo- akcyjne to z reguły firmy duże, np. duże firmy rodzinne.

 Spółka nie ma osobowości prawnej – może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (co to jest osobowość prawna?).

 Kto może założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

 Założyć spółkę komandytowo-akcyjną mogą minimalnie 2 osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki cywilne) (co to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna?).

 Procedura założenia spółki komandytowo-akcyjnej

 Aby założyć spółkę komandytowo-akcyjną należy podpisać statut, który musi mieć formę aktu notarialnego, po czym spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy).

 Wniosek musi zostać złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek o wpisanie spółki jawnej do rejestru składa się na urzędowym formularzu KRS-W2, który musi być wypełniony poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy także dołączyć formularze załączników:

- KRS-WB określający dane wspólników,

- KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności spółki, oraz

- KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.

 Opłata sądowa za wpis do rejestru wynosi 500 PLN.

 Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 Jest wymagany minimalny kapitał zakładowy, który wynosi 50 000 PLN.

 Podatki

 W zależności od tego, kto jest wspólnikiem, działalność spółki podlega opodatkowaniu PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) lub CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

 Zobowiązania przedsiębiorców

 Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (taki wspólnik nazywa się komplementariuszem), a co najmniej drugi wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

 Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć spółkę komandytowo-akcyjną

 Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę komandytowo-akcyjną w Polsce.

 Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do danego państwa nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

 Cudzoziemiec, przebywający w Polsce bez dokumentów uprawniających go do pobytu nie może zakładać i prowadzić działalności gospodarczej.


 

Facebook