Jesteś na:
Strona główna Spółka komandytowa

Spółka komandytowadrukuj

Spółka komandytowa jest przeznaczona do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmę, (oznacza to, że nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa", np. ABC Jan Kowalski – spółka komandytowa). Spółka nie ma osobowości prawnej, ale ma ona zdolność prawną – może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać lub być pozywaną (co to jest osobowość prawna?).

 Kto może założyć spółkę komandytową?

 Założyć spółkę komandytową mogą minimalnie 2 osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki cywilne) (co to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna?).

 Procedura założenia spółki komandytowej

 Aby założyć spółkę należy podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego, po czym zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?).

Wniosek musi zostać złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek o wpisanie spółki komandytowej do rejestru składa się na urzędowym formularzu KRS-W1, który musi być wypełniony poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy także dołączyć formularze załączników:

- KRS-WC określający dane wspólników,

- KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności spółki, oraz

- KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.

 Opłata sądowa za wpis do rejestru wynosi 500 zł.

 Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 Przy założeniu spółki brak jest określonego prawem minimalnego kapitału zakładowego.

Podatki

 W zależności od tego, kto jest wspólnikiem, działalność spółki podlega opodatkowaniu PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) lub CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

 Zobowiązania przedsiębiorców

 Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, a odpowiedzialność co najmniej drugiego wspólnika jest ograniczona. Oznacza to, że w spółce komandytowej niektórzy wspólnicy (tak zwani komandytariusze) są gotowi zainwestować swoje pieniądze w spółkę i mają swój udział w jej zyskach, ale nie godzą się na odpowiadanie własnym majątkiem za zobowiązania spółki (nie godzą się na ryzyko większe, niż wniesiona przez nich suma pieniędzy, tzw. kwota komandytowa). Pozostali wspólnicy (tak zwani komplementariusze) gotowi są prowadzić i reprezentować przedsiębiorstwo oraz ponosić za nie pełną odpowiedzialność, jak również pokrywać ewentualne straty firmy ze swojego majątku.

 Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć spółkę komandytowa

 Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę komandytową w Polsce.

 Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do danego państwa nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

 Cudzoziemiec, przebywający w Polsce bez dokumentów uprawniających go do takiego pobytu nie może zakładać i prowadzić działalności gospodarczej.

Facebook