Zezwolenie na pobyt czasowy i pracędrukuj

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w części poświęconej uzyskiwaniu zezolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi również złożyć:

WAŻNE! Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wykonywanej pracy w Polsce nie musi wcześniej uzyskać zezwolenia na pracę (co to jest zezwolenie na pracę?->). W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę , wydana karta pobytu poświadcza prawo  cudzoziemca do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia.

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazane są dane pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza pracować u kilku pracodawców, to w decyzji wskazanych jest tych kilku pracodawców, a warunki wykonywania pracy zostają określane odrębnie dla każdego podmiotu (pracodawcy). Jeżeli cudzoziemiec utraci pracę u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji, powinien on zawiadomić pisemnie o tym fakcie wojewodę, które wydał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ciągu 15 dni roboczych od momentu utraty pracy.

Jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania w Polsce zezwolenia na pracę, to w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, warunki wykonywania pracy nie zostają określone.

Wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu pracy, pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia na pobyt i pracę może być jednak krótszy. Zazwyczaj okres, na który wydawane jest  zezwolenie na pobyt i pracę zależy od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. Na przykład, w przypadku, gdy cudzoziemiec ma podpisaną umowę z pracodawcą na okres 2 lat, to w takim wypadku zezwolenie na pobyt i pracę będzie również wydane na nie więcej niż 2 lata.

Na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt i pracę może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy  lub na innych warunkach niż określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub w przypadku przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie ma wymogu zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wojewoda cofa, czyli unieważnia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jeżeli stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione.

Wojewoda odmawia  wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy cudzoziemiec:

  1. jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski – przez cały okres delegowania (w przypadku delegowania, cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przed cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski; informacja o tego rodzaju zezwolenia na pobyt dostępna jest poniżej),
  2. wjechał do Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą lub inwestycjami,
  3. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma obowiązek zawiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie pracy u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w ciągu 15 dni roboczych od jej utraty. Jeżeli cudzoziemiec powiadomił w terminie pisemnie wojewodę o utracie pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu utraty pracy i powiadomienia o tym fakcie wojewody, cudzoziemiec nie znajdzie nowej pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte, czyli unieważnione. Jeżeli cudzoziemiec w okresie 30 dni znajdzie nowego pracodawcę i uzyska nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to będzie mógł nadal legalnie w Polsce przebywać.

Facebook