Jesteś na:
Strona główna Zatrudnianie cudzoziemców - informacje dla pracodawców Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polscedrukuj

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały?) i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. 

Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawiwe wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają  zezwolenie na pracę

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Facebook