այս պահին գտնվում եք.

Իրավական հիմքերՏպիր

1. 2004 թ. հուլիսի 2 ին ընդունված Տնտեսական Գործունեությանը վերաբերվող օրենք 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807

2. 2009 թ. փետրվարի 20 ին Ներքին Գործերի Նախարարության կողմից ընդունված  որոշում օտարերկրացիների աշխատանքի և տնտեսակա գործունեության օրինականության վերահսկման վերաբերյալ
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, Dz.U. 2009 nr 36 poz. 284

Ինտերնետային կայքեր

  1. https://prod.ceidg.gov.pl
  2. http://zielonalinia.gov.pl
  3. http://www.paiz.gov.pl

Նշում՝ հաշվի առնելով տնտեսական գործունեություն ձեռնարկելու և իրականացնելու գործընթացում հնարավոր բարդությունները , խորհուրդ է տրվում մինչ գործընթացի սկիզբը օգտվել իրավաբանական գրասենյակի կամ խորհրդատվական կենտրոնների ծառայություններից: Դա հնարավորություն կտա հաշվի առնել գործընթացի բոլոր այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ վերջնական որոշման վրա:

Facebook