Jesteś na:

Ślub zawarty z obywatelem polskim zagranicądrukuj

W przypadku, gdy cudzoziemiec planuje zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim zawartym zagranicą, należy pamiętać, aby zarejestrować małżeństwo w Polsce w USC właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, potwierdzone stosownym dokumentem urzędowym. Adresy USC są dostępne tutaj -> 

W celu rejestracji małżeństwa zawartego zagranicą, należy złożyć wniosek do USC o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego i do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu stanu cywilnego, sporządzony za granicą wraz z jego przysięgłym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP;
  • dowód osobisty lub paszport małżonków;
  • jeżeli zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie przepisy prawne,  istnieje możliwość  jego uzupełnienia na podstawie odpisów  aktów urodzenia małżonków  (w każdym przypadku składania zagranicznych dokumentów, które mają stanowić podstawę dokonania wpisu w polskie księgi stanu cywilnego należy je złożyć z tłumaczeniem - zgodnie z wyżej załączoną informacją);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej .

W przypadku wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego opłata skarbowa  wynosi 50 zł., uzupełnienie aktu - 39 zł.

Uwaga: We wpisywanym akcie małżeństwa zamieszcza się informację o nazwiskach małżonków oraz dzieci zrodzonych z małżeństwa. Jeżeli dane te nie są zawarte w zagranicznym akcie ich wpisanie następuje na podstawie innych dokumentów.

Uwaga: W konsulacie RP mogą zawrzeć małżeństwo tylko obywatele Polscy.

Facebook